1. حسین نعیمی پوریونسی , محمد مهدی شریعتی , سعید زره داران , مهدی جباری نوقابی , همایون فرهنگ فر , استفاده از مدل مختلط چندکی خطی در بررسی صفت فاصله گوساله زایی گاوهای هلشتاین ایران , ومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
  2. علی غلامی , محمد مهدی شریعتی , داودعلی ساقی , سعید زره داران , ارزیابی صفت نسبت کلیبر با صفات رشد در گوسفند کردی , سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۸
  3. امین اله وطن دوست ابجهان , فتح اله بلداجی , عباسعلی ناصریان , سعید زره داران , سید محسن حسینی , اثر جایگزینی کنجاله گوار با کنجاله سویا در جیره اوایل شیردهی گاوهای هلشتاین بر تولید شیر و متابولیتهای خونی و رفتارهای تغذیه ای , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵